VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Emissiereductie in Nederland: zicht op de doelstellingen, participatie en de Omgevingswet

1 december 2021

 

Programma

13.30 – 13.35      Opening door de moderator Chris Backes (Universiteit Utrecht)

13.35 – 13.55      Schets van de emissieproblematiek. Wat staat ons te doen en waarom?

                            Detlef van Vuuren (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht)

13.55 – 14.15      Wat komt er voor het bereiken van klimaatneutraliteit op ons af vanuit Europa?

                            Marjan Peeters (Universiteit Maastricht)

14.15 – 14.35      Participatie en RES

                            Sanne Akerboom (Universiteit Utrecht) 

14.35 – 14.55      PAUZE

                            Moderator: Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht)

14.55 – 15.15      Energietransitie in de Omgevingswet

                            Lianne Barnhoorn (Pels Rijcken)

15.15 – 15.35      De toezichthoudende rol van de ACM bij de warmtetransitie

                            Peter van Asperen (ACM) 

15.35 – 15.55      Mogelijkheden en belemmeringen bij verduurzaming van de warmtevoorziening bij bestaande bouw en nieuwbouw in de grote steden – casus Amsterdam

                            Mimi Eelman (Gemeente Amsterdam)

15.55 – 16.30      Plenaire discussie

                            Moderator: Edward Brans (Pels Rijcken en Universiteit Utrecht)

16.30                   Afsluiting

Literatuurtips

Ch. Backes, E.H.P Brans, H.K. Gilissen e.a., '2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland', VMR Publicatie 2020-1

Editorial Comments: The European Climate Law: Making The Social Market Economy Fit For 55?, Common Market Law Review, Volume 58, Issue 5 (2021) pp. 1321 – 1340

Mr. J.W.L. van der Loo & mr. J.J.A. Waverijn, 'De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie', BR 2021/37

Prof. mr. E.H.P. Brans, mr. M.J.W. Timmer, mr. R. Jager, 'Het warmteplan als instrument voor verduurzaming van de warmtevoorziening', TBR 2021/83

Mr. drs. Peter van Asperen, 'Van Warmtewet naar de Wet Collectieve Warmtevoorziening', Bb 2020/95

Mr. drs. Peter van Asperen, 'Warmtewet voor zakelijke kleinverbruikers, Een overzicht van de rechtsbescherming vanuit de Warmtewet', Bb 2019/78

Emissie-reductie Amsterdam:

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal hoe Amsterdam emissie-reductie doelstellingen gaat realiseren

Transitievisie Warmte hoe en waar Amsterdam aardgasvrij wordt in 2040

Raadsbesluit 10 september 2020, regie op warmte in gebiedsontwikkeling hoe Amsterdam stuurt in gebiedsontwikkeling

Het Amsterdams Bronnenboek een inspiratieboek over beschikbare energiebronnen in Amsterdam

Ontwikkelbeeld waar in Amsterdam collectieve energiesystemen schaalvoordeel kunnen bieden boven individuele oplossingen (pdf)

Uitvoeringsbeleid Verplicht om aan te sluiten op hoogtemperatuur stadswarmte? Afbakening aansluitverplichting op basis van overgangsrecht

De Amsterdamse BENG hoe scherpere doelstellingen bijdragen aan emissie-reductie

Duurzame warmte- en koude in Amstel III, het RiRa-project

Leerdossier Warmtenet Middenmeer, Leren van/voor een toekomstig warmtenet met grote betrokkenheid van bewoners, bekijk hier de pdf

Samenhang vraagt sturing, ontwerpdilemma's voor sturing in tijden van de energietransitieMet dank aan

vfz-logo-fcstibbe