VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

kars-de-graaf-vmr Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter
hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
valerie-van-t-lam-vmr Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris
advocaat (counsel), Stibbe, geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
harm-dotinga-vmr

Mr. H.M. Dotinga - penningmeester
jurist, Vogelbescherming Nederland

chris-backes-vmr Prof. dr. C.W. Backes
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
foto-annick-van-der-harten

Mw. mr. A.M.J. van der Harten
jurist bestuurs- en omgevingsrecht, Catch Legal
Bekijk profiel

paul-vd-lee

Dhr. mr. dr. P.P. van der Lee
wetgevingsjurist en senior beleidsmedewerker
Ministerie van BZK

marleen-velthuis-vmr Mw. mr. M. Velthuis
advocaat, NautaDutilh N.V.
Bekijk profiel
maarten-verhoeven-vmr

Mr. M.J.H.M. Verhoeven
senior rechter, LDCR/Rechtbank Oost-Brabant

verschuuren-vmr Prof. mr. J.M. Verschuuren
hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg
Bekijk profiel
foto-machteld-de-vries-2021 Mw. mr. M. de Vries
senior juridisch beleidsadviseur
DCMR Milieudienst Rijnmond

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Els Kolling
administratief medewerker

Jaarbericht 2021

 In 2021 organiseerde de VMR 8 webinars en in het najaar 3 hybride bijeenkomsten over een diverse actuele onderwerpen.

In februari werd gesproken over de ontwikkelingen rondom de omgevingsverordeningen.

In maart besprak een aantal deskundigen de problematiek van de bodemdaling, en de gevolgen, verantwoordelijkheden en vragen over de aansprakelijkheid bij de door bodemdaling veroorzaakte schade.

In april organiseerden we een bijeenkomst over het verduurzamen van mondiale handelsketens om ontbossing voor vlees- en palmolieproductie te voorkomen.

Eind april spraken 4 experts over CETA en het 'investor-state dispute settlement system' en de vraag in hoeverre het bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Dit webinar kunt u nog bekijken via onze website.

Eind mei besprak Willem Bosma over de kwalificatie van zeer zorgwekkende stoffen, de status van potentieel ZZS en de betekenis hiervan voor vergunningverlening en handhaving, zowel onder het huidige recht als onder de Omgevingswet. Van dit webinar kunt u ook een opname bekijken.

Op 8 juni vond de eerste bijeenkomst plaats van VMR Jong over energietransitie. Twee experts gingen in op de wetenschappelijke vragen en de belangen en vragen in het bedrijfsleven.

Twee experts bespraken op 22 juni de ontwikkeling van due diligence regels inzake mensenrechten en milieu voor bedrijven die internationaal ondernemen, zowel de wetgeving in Nederland als in het buitenland kwamen aan bod.

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer is gesproken over het Schone Lucht Akkoord en de grenzen een industriële emissies (6 juli). 

In het najaar organiseerde de VMR drie hybride bijeenkomsten, die zowel live als online konden worden bezocht. Op 4 november vond de VMR Actualiteitendag 2022 plaats. Tijdens deze dag heeft het bestuur, na een selectie uit 25 inzendingen, ook de VMR Scriptieprijs 2021 uitgereikt aan drie studenten.

Op 25 november spraken drie experts tijdens de VMR Leergang Natuur over de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie over de gebiedsbescherming en de soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke aspecten.

Op 1 december organiseerde de VMR een bijeenkomst over emissiereductie in Nederland. Aan de orde kwamen de doelstellingen, de participatie, de Omgevingswet, de toezichthoudende rol van ACM,  en praktijkvragen bij verduurzaming van de warmtevoorziening bij bestaande en nieuwbouw in Amsterdam. U kunt de opname van deze bijeenkomst bekijken.

 

JAARVERSLAG 2021