VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

kars-de-graaf-vmr Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter
hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk profiel
wilco-de-vos-vmr Mr. H.W. de Vos - vice-voorzitter
coördinerend juridisch adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK
valerie-van-t-lam-vmr Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris
advocaat (counsel), Stibbe, geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
harm-dotinga-vmr

Mr. H.M. Dotinga - penningmeester
jurist, Vogelbescherming Nederland

chris-backes-vmr Prof. dr. C.W. Backes
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
Mw. mr. C. Knijff
advocaat Legal & Compliance Department
Tata Steel
Mw. mr. C.C.M. van Neerven
senior juridisch beleidsadviseur
DCMR Milieudienst Rijnmond
marleen-velthuis-vmr Mw. mr. M. Velthuis
advocaat, NautaDutilh N.V.
Bekijk profiel
maarten-verhoeven-vmr

Mr. M.J.H.M. Verhoeven
senior rechter, LDCR/Rechtbank Oost-Brabant

verschuuren-vmr Prof. mr. J.M. Verschuuren
hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg
Bekijk profiel

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Els Kolling
administratief medewerker

Jaarbericht 2019

In het vroege voorjaarvan 2019 sprak Sanne Akerboom over haar proefschrift met de titel 'Between public participation and energy transition: the case of windfarms'. Haar onderzoek gaat over de wijze waarop overheidsbesluitvormingg voor windmolenparken heeft plaatsgevonden. Meer informatie

In maart 2019 vond de negende VMR Actualiteitendag plaats met dertien sprekers. Gesproken werd over onder meer actualiteiten in het bestuurs(proces)recht, de Wabo en omgevingsvergunning voor milieu, milieueffectrapportage, bodemverontreiniging en ZZS, afval, geluid, Europese ontwikkelingen, natuurbeschermingsrecht, REACH, veehouderij en gezondheid, water, handhaving en klimaatverandering. Meer informatie over deze dag

De VMR organiseerde in 2019 een VMR Leergang over Afval en een VMR Leergang over geluid. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht. U kunt hier meer over deze bijeenkomsten lezen.

VMR Leergang Afval

VMR Leergang Geluid

In mei spraken vijf sprekers over 'Participatie voor en na besluitvorming'. Meer informatie over deze dag vindt u hier.

In samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Energierecht organiseerde de VMR in juni een bijeenkomst over de 'Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht'. Meer informatie

Vlak na de uitspraken over de PAS organiseerde de VMR een themamiddag 'Nu begint het PAS'. Vier sprekers lichtten de uitspraken en de consequenties daarvan toe. Meer informatie

Gedurende een jaar werkte een groep auteurs aan de VMR bundel 'Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen'. In september is de bundel tijdens een themamiddag besproken. Meer informatie

Deze VMR-bundel is in december onder leden van de VMR verspreid.

Tot slot organiseerde de VMR op 29 november een VMR Praktijkdag 2019 over Het Activiteitenbesluit en een blik op de toekomst. Tijdens de dag bespraken twaalf deskundigen
de toepassing van het Activiteitenbesluit op specifieke deelterreinen met
aandacht voor de toekomstige veranderingen met de komst van het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Meer informatie

 

Jaarverslag 2019

Wij bieden u in dit jaarverslag een uitgebreid overzicht van alle activiteiten en de betrokkenen. U vindt hier ook het financieel jaarverslag over 2019.

JAARVERSLAG 2019