VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

 

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: '....het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht in de ruimste zin des woords, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het milieurecht.' [uit de statuten].

Met de aanduiding 'het milieurecht in de ruimste zin' wordt bedoeld dat de VMR zich richt op zowel het milieuhygiënerecht als op het recht ter bescherming van water, natuur en landschap.

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd.

De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen. 
 
De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden, de inkomsten uit speciale middagen en daarnaast door financiële ondersteuning van diverse bedrijven en overheden in de vorm van sponsoring.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Prof. mr. K.J. de Graaf - voorzitter
adjunct-hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. H.W. de Vos - vice-voorzitter
coördinerend juridisch adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mw. mr. dr. V.M.Y. van 't Lam - secretaris
advocaat Stibbe, geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

Mr. drs. J. Rutteman - penningmeester
advocaat Habitat advocatenkantoor

Prof. dr. C.W. Backes
hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht

Mw. mr. C. Knijff
advocaat Legal & Compliance Department, Tata Steel

Mw. mr. C.C.M. van Neerven
senior juridisch beleidsadviseur, DCMR Milieudienst Rijnmond

Mr. L.W. Oost Lievense
eigenaar Digitale Checklisten

Prof. mr. J.M. Verschuuren
hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, Universiteit van Tilburg

 

Verenigingsbureau

Op het secretariaat zijn werkzaam:

Natasja Teesing
bureausecretaris

Els Kolling
administratief medewerker

Jaarverslag 2017

2017 IN VOGELVLUCHT

Het jaar 2017 was voor de VMR het jaar waarin zij haar 35-jarig jubileum vierde. Tijdens dit jubileumcongres in de Geertekerk, te Utrecht is gesproken over de transitie naar duurzaamheid en de rol van het recht. De VMR organiseerde nog meer activiteiten over dit belangrijke onderwerp. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vond de VMR Themamiddag plaats over circulaire economie'. In het voorjaar van 2017 verscheen de bundel 'Met recht naar een circulaire economie'. Eind januari organiseerde de VMR samen met het Asser Instituut en HELF (the Hague Environmental Law Facility) een bijeenkomst over 'Trade and Sustainability:CETA dissected'.

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten, zoal de VMR scriptieprijs. Dit jaar is de VMR Scriptieprijs 2017 uitgereikt. Naast een winnaar waren er ook twee eervolle vermeldingen. Dit jaar vond de zevende VMR Actualiteitendag (maart 2017) plaats. Daarbij werden de deelnemers bijgepraat over dertien actuele onderwerpen. Ook vond dit jaar weer een lezing plaats over een promotie onderzoek. Eind september verzorgde Marlon Boeve een lezing over haar promotieonderzoek: het omgevingsrecht van de compacte stad.

De VMR heeft ook dit jaar weer aandacht besteed aan de Omgevingswet. Begin oktober vond de Dag van de Omgevingswet plaats. De VMR is een van de partners van de organisatie en denkt mee over de opzet van het programma. De vereniging is tijdens de dag ook zichtbaar op de informatiemarkt. Als afsluiting van 2017 vond eind november de VMR Praktijkdag 2017 plaats over het onderwerp 'Van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving'.

Het was al weer een tijd geleden dat er een excursie was, maar in mei nam een kleine groep VMR leden deel aan een VMR Excursie in het natuurgebied de Maashorst. Voorafgaand aan de excursie hebben drie deskundigen gesproken over wildernisbescherming. Daarnaast is er eind juni gesproken over een ander belangrijk onderwerp van het natuurbeschermingsrecht: de PAS. Vier deskundigen spraken toen over de werking van de PAS, de uitspraken van de ABRvS en de prejudiciële vragen.