VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR WEBINAR - Zeer zorgwekkende stoffen

donderdag 27 mei 2021

tijd: 14.00 - 15.30 uur

 

 

Inleiding

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die vanwege hun specifieke eigenschappen, gevaarlijk zijn voor mens en milieu, bijvoorbeeld omdat zij kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Om die reden worden ZZS (streng) gereguleerd, en geldt als uitgangspunt dat de emissie van ZZS (via water en lucht) en de met ZZS samenhangende risico’s moeten worden geminimaliseerd.

Momenteel is in de praktijk veel aandacht voor ZZS: verschillende bevoegde gezagen ontwikkelen beleid op het terrein van ZZS en bedrijven zich mede daardoor geconfronteerd met hiermee samenhangende verplichtingen. Die verplichtingen hebben onder meer betrekking op de uitstoot van ZZS naar de lucht, het lozen van met ZZS verontreinigd afvalwater, het gebruik van met ZZS verontreinigde grond, alsook de aanwezigheid van ZZS in afvalstromen en de verwerking daarvan. Mede als gevolg daarvan spelen ZZS de laatste tijd ook steeds vaker een rol in de rechtspraak.

Tijdens dit webinar sprak Willem Bosma, werkzaam bij Van der Feltz advocaten, over de kwalificatie van ZZS, de status van potentieel ZZS en de betekenis hiervan voor vergunningverlening en handhaving, zowel onder het huidige recht als onder de Omgevingswet.

 

Valérie van 't Lam, werkzaam bij Stibbe en bestuurslid van de VMR, trad op als moderator.

Presentatie en opname

Literatuurtips

RIVM, Totale lijst met zorgwekkende stoffen, link

RIVM, Lijst van potentieel zorgwekkende stoffen, link

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdenderegels omtrent vaststelling van de bijlage Omgang met Zeer ZorgwekkendeStoffen van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021, 4 december 2019, link

RIVM-rapport, 'Beoordeling kosteneffectiviteit van maatregelen om de uitstoot van ZZS naar lucht te beperken', link

Kamerbrief over zeer zorgwekkende stoffen in afvalstromen, link