VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Volksgezondheid in de Omgevingswet

Donderdag 10 februari 2022

tijd: 14.00 - 16.30 uur

 

 

Inleiding

De fysieke leefomgeving van mensen heeft een positieve invloed op gezondheid en welbevinden, bijvoorbeeld als de fysieke inrichting mensen uitnodigt om te bewegen, te spelen, gezonde keuzes te maken, te ontspannen of elkaar te ontmoeten. Maar mensen kunnen ook ziek worden van de fysieke leefomgeving bijvoorbeeld door blootstelling aan (lucht)verontreiniging van verkeer, industrie en veehouderijen, infectieziekten of stress vanwege de stedelijke dynamiek. In dat geval zijn maatregelen nodig om de gezondheid te beschermen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor bescherming van de gezondheid bestaat steeds meer aandacht in het beleid van het Rijk, provincies en gemeenten. Het Rijk werkt bijvoorbeeld in het Schone Lucht Akkoord samen met provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit in Nederland fors te verbeteren. Er is nog veel te doen ter bescherming van mensen tegen geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen instrumenten beschikbaar die bestuurders en beleidsmakers meer ruimte geven om een gezonde leefomgeving te ontwikkelen. De Omgevingswet biedt de gemeenten en provincies de mogelijkheid om expliciet en vroegtijdig gezondheid en (fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming en beslissingen. Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is het bereiken instandhouden van een gezonde fysieke leefomgeving (art. 1.3 Omgevingswet). Veel van de milieuregels die zijn overgenomen in het stelsel dragen daaraan bij, maar er zijn ook nieuwe elementen. Op basis van artikel 3.3 moet het bevoegd gezag in de omgevingsvisie rekening houden met het voorzorgsbeginsel en andere milieubeginselen. Het bevoegd gezag moet op grond van artikel 2.1 lid 4 van de Omgevingswet bij een evenwichtige toedeling van functies (in het omgevingsplan) in ieder geval rekening houden met het belang van de bescherming van de gezondheid. De artikelen 5.32 en 5.42 lid 4 van de Omgevingswet en de artikelen 8.101 en 8.102 van het Besluit kwaliteit leefomgeving gaan over gezondheid in de omgevingsvergunning.

 

Programma - 14.00 - 16.30 uur

Tijdens deze VMR Leergang nemen drie sprekers u mee langs de verschillende aspecten van gezondheid in de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving:

 

- Joris Broers, Ministerie van BZK. Hij spreekt over Gezondheid in de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving

 

- Paul Bodden, Hekkelman advocaten

 

- Josine van den Bogaard, Gemeente Rotterdam

 

Moderator: Maarten Verhoeven, rechter Rechtbank Oost-Brabant en bestuurslid VMR

Presentaties

Na afloop van de middag vindt u hier de presentatie van:

PresentatieJoris Broers

Presentatie Paul Bodden

Presentatie Josine van den Bogaard

Literatuurtips

De Nationale Omgevingsvisie (link)

Ministerie van VWS, Gezondheid breed op de agenda, Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 (link)

Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden (link)

RIVM, Gids Gezonde Leefomgeving (link)

F.P.C.L. Tonnaer, 'Gezondheidsaspecten in het omgevingsplan', Bouwrecht 2020/80