VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Leergang Natuur - Webinar

donderdag 8 oktober 2020

tijd: 14.00 - 16.00 uur

 

 

Programma

Tijdens deze VMR Leergang Natuur - WEBINAR komen de ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie aan de orde met betrekking tot de gebiedsbescherming en daarnaast wordt gesproken over de soortenbescherming in relatie tot ruimtelijke aspecten. De bescherming van natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze wet komen te vervallen. De inleiders gaan in op de Wet natuurbescherming, de integratie in de Omgevingswet en de toepassing van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de (on)mogelijkheden van aanpassing van het Natura 2000-netwerk.

Ook worden de relevante ontwikkelingen over het onderwerp stikstofdepositie besproken, zoals actuele jurisprudentie van de ABRvS, het in maart 2020 ingevoerde stikstofregistratiesysteem en het voornemen om te komen tot een Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Het doel van de middag is dat de deelnemers kennis vergaren over de huidige en toekomstige regelgeving ter bescherming van de natuur en de toepassing daarvan in de praktijk, en een overzicht krijgen van de actuele jurisprudentie. Enige voorkennis van de Wet natuurbescherming is gewenst. Deelnemers aan deze middag kunnen tevoren ook vragen rondom hun eigen praktijk ter bespreking inbrengen.

 

Programma

14.00 uur - Aanvang webinar

 

14.00 – 14.30 uur - Recente ontwikkelingen m.b.t. de bescherming van Europese en nationale   natuurgebieden

Spreker: Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen

 

14.30 – 15.00 uur - Recente ontwikkelingen m.b.t. stikstofdepositie

Spreker: Marieke Kaajan, advocaat bij ENVIR Advocaten

 

15.00 – 15.30 uur - Actualiteiten soortenbescherming

Spreker: Annelies Freriks, advocaat bij ELEMENT Advocaten

 

15.30 – 16.00 uur - Vragen en discussie

 

Vragen en discussie

Deelnemers kunnen tot en met dinsdag 6 oktober specifieke vragen indienen, die tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk beantwoord zullen worden.

Voorzitter:

Harm Dotinga, Vogelbescherming Nederland en bestuurslid VMR

Kosten:

VMR-leden €125, niet-leden €295

-----------------------------------

Presentatie

Recente ontwikkelingen mbt gebiedsbescherming - Presentatie Ralph Frins

Recente ontwikkelingen stikstofdepositie Natura 2000 - Presentatie Marieke Kaajan

Actualiteitendag soortenbescherming - Presentatie Annelies Freriks

Literatuurtips

Ralph Frins, ‘De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet’, NBR 2018, nr. 1.

Marieke Kaajan, ‘Bescherming van natuur tegen effecten van landbouw via het ruimtelijk spoor’, in: J. Verschuuren e.a., Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen, VMR 2019-1, p. 119-140

Luuk Boerema, Sander Hunink, Niels Jeurink, ‘De (te?) beperkte bescherming van soorten op grond van art. 3.10 Wnb’, NBR 2019, nr. 4.

Sander Hunink, Dimphina Riemer, ‘Worden mitigatie en compensatie voldoende geborgd in Wnb-ontheffingen?’, NBR 2019, nr. 7.

R.H.W. Frins, ‘Trekt de Spoedwet aanpak stikstof ontwikkelingen weer vlot?’, TBR 2020/31.

R.H.W. Frins, ‘De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur nader beschouwd’, TBR 2020/64.

M.M. Kaajan, ‘Actualiteiten bescherming Natura 2000-gebieden 2019/2020’, MenR 2020/41.

M.M. Kaajan en F. Onrust, ‘Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2020 (deel II)’, BR 2020/63.

Chris Backes, ‘Eens Natura 2000, voor altijd Natura 2000?’, Ars Aequi 2020, nr. 6.

Harm Dotinga, ‘Belangrijke vogelgebieden en Natura 2000: wij zijn nog lang niet klaar!’, NBR 2020, nr. 5-6.

Fleur Onrust, ‘Soortenbescherming in de Omgevingswet voor de (uitvoerings)praktijk’, NBR 2020, nr. 3

Fleur Onrust, ‘Marieke Kaajan,  Kroniek Natuurbeschermingsrecht – Soortenbescherming (deel 1)’, BR 2020/48

 

Jurisprudentie

ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682, 683 en 684

ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741 en 742

ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1110.  

ABRvS 22 april 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:1125.

ABRvS 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1230.

ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4448.

ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4360.  

ABRvS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184.

ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:74.

Rb. Oost-Brabant 19 augustus 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4830.

ABRvS 25 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:880.

van-der-feltz-advocatenstibbe