VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Programmatische aanpak stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk? - 14 mei 2014

VMR Themamiddag

 

Programma

U kunt het programma van de bijeenkomst hier bekijken.

Presentaties

Theoretisch kader PAS - Presentatie Miranda Vink (Ministerie van Economische Zaken)

Toepassing van de PAS in de ondernemingspraktijk - met name veehouderijen -  Presentatie Paul Bodden (Hekkelman Advocaten)

Implementatie van de PAS in de provincie - enkele aandachtspunten - Presentatie Ralph Frins (Provincie Gelderland/Universiteit Nijmegen)

Vraagpunten PAS - Presentatie Selma van Velsen

Verslag

Mr. F.H. Damen, Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing
in theorie én praktijk, Verslag van een VMR Themamiddag, M en R 2014/102, p. 510-511.

Jurisprudentie

Uitspraak Hof van Justitie, C521/12

Prejudiciele Hofzaak, Briels ea, Conclusie AG van 27 februari 2014 in zaak C-521/12 van AG Sharpton

ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1889, JM 2014/1, p. 60-70, met noot S. van Velsen

Wetsvoorstel en rapporten

Het wetsvoorstel zoals dat op 24 april 2014 door de Tweede Kamer is aanvaard, vindt u in deze link: Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), Kamerstukken I 2013-2014, 33669, A
 
Overeenkomst generieke maatregelen in verband met het Programma Aanpak Stikstof (18 maart 2014) - Convenant maatregelen Programma Aanpak Stikstof

Voorlichting Raad van State
- Voorlichting met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof, 11 april 2012 (Advies W15.12.0046/IV)
- Advies over wetsvoorstel PAS, 16 april 2013 (Advies W15.13.0024/IV)
- Voorlichting over twee amendementen inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (W15.14.0029/IV/Vo) over 2 amendementen (strekkende tot een extra drempelwaarde, onderscheidenlijk tot behoud van de mogelijkheid van externe saldering).
 
Adviezen Commissie voor de m.e.r.
Programmatische aanpak stikstof, Advies over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport, 4 juni 2013 / rapportnummer 2753–70
5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 
12 december 2013 / rapportnummer 2843–28

Literatuurtips

L. Boerema, ‘Het stikstofdoolhof: Wat als de PAS omvalt?’, JFf 2014/1, p. 3-6
 
G. vd Feltz, ‘Stikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak’, TBR 2014/53 
 
M.M. Kaajan, ‘Highlights en actualiteiten van het natuurbeschermingsrecht’, StAB 2014/1, p 7-15
 
R. Frins, 'Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie', TBR 2014/54
 
Werkgroep Behoud de Peel - De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is volstrekt onvoldoende - pdf