VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

De nieuwe Wet natuurbescherming - 9 juni 2016

VMR Themamiddag

 

Programma

De Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 34) trad op 1 januari 2017 in werking. Daarmee
werd de natuurbeschermingswetgeving (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet, en de Boswet) vervangen. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming
van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in
Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over
houtopstanden. Het doel van de nieuwe wet is om de regelgeving te vereenvoudigen en
nauwer aan te sluiten bij de Europese regelgeving.
De ontwerp-uitvoeringsbesluiten bij deze wet zijn in mei 2016 aan de Eerste en Tweede
Kamer voorgelegd. Het betreft het Besluit natuurbescherming en de Regeling
natuurbescherming. Tijdens deze themamiddag zijn de nieuwe wet en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten besproken.

Bekijkt u hier het programma.

Verslag

'De Wet natuurbescherming: natuurwetgeving vereenvoudigd? Verslag van een VMR Themamiddag', door L.S. Braaksma en prof. mr.dr. K.J. de Graaf, M en R 2016/7, nr. 91, p. 533.

Literatuurtips

R. Frins, Het onderscheid tussen mitigatie en compensatie: alea iacta est?, TBR 2015/37, pp. 198-205 - bekijken

L. Boerema, A. Freriks, P. Mendelts, J. van der Winden en J. Zijlmans, ‘De Wet natuurbescherming: introductie’, Journaal Flora en fauna 2016, pp.39-43 

S. Kole, ‘De Wet natuurbescherming en gebiedsbescherming: gebiedsbescherming?’, Journaal Flora en fauna 2016, pp. 44-53 

L. Boerema en F. Onrust, ‘De Wet natuurbescherming: soortenbescherming’, Journaal Flora en fauna 2016, pp.79-90 

J. Zijlmans en A. Freriks, ‘De Wet natuurbescherming: natuurbeleid en monitoring’, Journaal Flora en fauna 2016, pp. 91-100

Presentaties

De nieuwe Wet natuurbescherming - Presentatie Niels Berg, Ministerie van Economische Zaken

Soortenbescherming in de nieuwe wet - Presentatie Harm Dotinga, Vogelbescherming Nederland

Beheerplannen in de praktijk - Presentatie Peter Mendelts, Mendelts Juridisch advies

Mitigatie, compensatie en saldering in combinatie met de PAS - Presentatie Ralph Frins, Witteveen en Bos