VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

VMR Actualiteitendag 2020 - 1 oktober 2020

Programma, presentaties en literatuurtips

Programmaboekje - PDF

Indien gewenst kunt u het programmaboekje hier ook als pdf downloaden.

Programmaboekje VMR AD 2020

Hanna Tolsma - Actualiteiten bestuurs(proces)recht

01-hanna-tolsma

Universitair docent bestuursrecht , Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen

E: amslot.d.h.[antispam].@rug.nl

PRESENTATIE Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Onderwerp

In deze bijdrage wordt aan de hand van een selectie van jurisprudentie en literatuur een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht. Onder meer is aandacht voor de ontwikkelingen rond participatie, de uitleg van het kern begrip ‘belanghebbende’ en het vertrouwensbeginsel.

Literatuur

Groot, ‘Het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Over het kunnen vertrouwen van de gemeenteraad’, TBR 2020/19.

Jurisprudentie

Participatie

ABRvS 23-10-2019, ECLI:NL:RVS:2019:3580 (Zonnepark Daalkampen)

ABRvS 18-12-2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209 (Windpark Greenport Venlo),

ABRvS 1-4-2020, ECLI:NL:RVS:2020:958 (Zonnepark Hijken),

Rb. N-N 15-4-2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1650 (Zonnepark Fluitenberg).

Belanghebbende

ABRvS 11-3-2020, ECLI:NL:RVS:2020:642 (afgeleid belang)

ABRvS 15-7-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1671 (aangrenzende percelen)

ABRvS 15-4-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1082 (feitelijke werkzaamheden)

Vertrouwensbeginsel

ABRvS 29-5-2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694

ABRvS 22-4-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1128

ABRvS 6-5-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1185

Wanneer is sprake van een Wob-verzoek?

ABRvS 20-5-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1268

Overzichtsuitspraak geheimhouding stukken bij bestuursrechter 8:29 Awb

ABRvS 10-6-2020, ECLI:NL:RVS:2020:1367

Einde personele buitensluiting art. 6:13 Awb?

Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 02-07-2020, C-826/18, ECLI:EU:C:2020:514

Valerie van 't Lam - Wabo en omgevingsvergunning voor milieu

02-foto-valerie-van-t-lam

Advocaat/counsel Stibbe en geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

E: maltnav.eirelav.[antispam].@stibbe.com

 

PRESENTATIE Wabo en omgevingsvergunning voor milieu

 

Onderwerp

Besproken worden enkele uitspraken over de Wabo en de omgevingsvergunning voor milieu. De uitspraken zien op de volgende onderwerpen: Activiteitenbesluit milieubeheer, procedurele aspecten (o.a. het belanghebbende begrip), de omgevingsvergunning voor milieu (zoals type voorschriften, regulering van vervoer en handhaving).

Jurisprudentie

Activiteitenbesluit
ABRvS 17 april 2019 ECLI:RVS:2019:1234. (zorgplicht artikel 2.7a Activiteitenbesluit)
ABRvS 15 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1575; samenloop Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning voor milieu
Procedurele aspecten
Conclusie AG 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:514. Toegang tot de rechter. UOV – Aarhus.
ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:661, Stellingen geurweername-milieugevolgen van enige betekenis van de inrichting?
ABRvS 15 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1077 belanghebbende en geur. Uit rapporten/onderzoeken blijkt niet dat sprake is van gevolgen van enige betekenis.
ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1787 (belanghebbende en veranderingsvergunning).
ABRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:2020:518 (wijziging in het besluit t.o.v. ontwerp besluit).
Omgevingsvergunning milieu
ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1260, (handreiking vervoermanagement. Vervoer van en naar de inrichting. Zorgplichtbepaling(.
ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:205 – (reikwijdte van inrichting).
Rb Zeeland-West-Brabant BRE 8 mei 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2101, actualiseringsplicht vergunning.
ABRvS 12 februari 2020, ECLI”NL:RVS:2020:442 (IPPC-installatie).
Varia
ABRvS 17 juli 2019, ECLI:RVS:2019:2441 (BRZO – nadere eis)
Handhaving
ABRvS 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2826 (inrichting – ongewoon voorval – normadressaat))
ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:441, (IPPC-installatie of niet. Feitelijke situatie ten tijde van het handhavingsbesluit bepalend voor de vraag wie tot handhaving bevoegd is).
ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:598 (overtreder. Failliete rechtspersoon).

Maarten Verhoeven - Maatschappelijk effectieve omgevingsrechtspraak

maarten-verhoeven-vmr 2 Senior rechter rechtbank Oost-Brabant

 

Presentatie Maatschappelijk effectieve rechtspraak

 

Onderwerp
De rechtspraak wil maatschappelijk effectief zijn. Het recht is ingewikkeld, de
maatschappij is complex, de rol van de overheid verandert en er wordt steeds vaker
een beroep gedaan op de rechtspraak. Rechters willen met hun uitspraak verder
gaan dan alleen een juridisch oordeel, zij willen oplossen. Binnen de rechtspraak zijn
er tal van innovatieve projecten om maatschappelijk effectiever te zijn. Er is alleen
geen project op het gebied van omgevingsrecht ondanks de maatschappelijke
impact van uitspraken op het gebied van omgevingsrecht. Denk alleen al aan de
stikstofuitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019. Is de omgevingsrechtspraak dan
al maatschappelijk effectief? Aan de hand van voorbeelden worden enkele
succesfactoren in de huidige rechtspraak benoemd. Ook worden de beperkingen
voor de huidige rechtspraak benoemd. Aan het einde wordt vooruitgeblikt op de
kansen en beperkingen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Literatuur

M. Verhoeven, ‘Hoe toetst de bestuursrechter onder de Omgevingswet?’, M en R 2019/124.

M. Verhoeven, 'Maatschappelijk effectieve omgevingsrechtspraak', TO 2020,1.
M. Verhoeven, Sander Jansen en Jan van Breda, 'De Corona zaaksbehandeling', NJB 2020/1809.

Jurisprudentie

ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2516.

ABRvS 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS: 2018:2658.

ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2277.

ABRvS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3540.

Rechtbank Oost-Brabant 12 juli 2019 ECLI:NL:RBOBR:2019:4055.

Regina Koning - Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

04-regina-koning-vmr-ad-2020Koning Bouw & Gebiedsontwikkeling, juridisch adviseur

E: rzagninok.[antispam].@gmail.com

PRESENTATIE Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte

Onderwerp
Sinds 2014 kunnen gemeenten vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, experimenteren met het ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’. Dat
wordt nog volop gedaan, op de vooravond van de inwerkingtreding van deze wet.
Kort wordt ingegaan op de stand van zaken en op de komende tranches van het
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw). In het bijzonder komen de
maatregelen met betrekking tot duurzaamheid en energietransitie aan bod.
Vervolgens is er aandacht voor de overgangsregeling van de experimenten
‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ na inwerkingtreding van de Omgevingswet en
experimenteerregeling in de Omgevingswet. Tot slot komt er kort een aantal
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan de orde.

Literatuur

A.G. Bregman, J.J. Karens, A.Z.R. Koning, ‘De proeftuin van het omgevingsplan. Met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte anticiperen op de Omgevingswet’, TBR 2019/45;

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Voortgangsrapportage 2017-2018 (bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 32127, nr. 235).

 

Jurisprudentie

ABRvS 14-08-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772 (Open norm in beoordelingsregels).

ABRvS 30-4-2019, ECLI:NL:RVS:2019:1398 (Hembrug).

ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1709 en 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1378 (Soesterberg-Noord).

 

Kamerstukken

Kamerstukken II 2019/20, 32127, nr. 233 (BuChw 19e tranche)

Kamerstukken II 2019/20, 32127, nr. 236 (BuChw 20e tranche)

Kamerstukken II 2019/20, 32127, nr. 237 (BuChw 21e tranche)

 

Wybe Douma - Europese ontwikkelingen - afdwingbaarheid van EU normen

05-wybe-douma-vmr-ad-2020 European Environmental Law consultancy &EU Legan zelfstandig milieurecht en EU-recht expert

E: amuod.t.w.[antispam].@gmail.com

 

Presentatie Europese ontwikkelingen

Onderwerp
Ingegaan wordt op recente ontwikkelingen in de milieu-jurisprudentie van het Hof
van Justitie van de Europese Unie. Met name wordt stilgestaan bij de wijze waarop
dit Hof de beleidsvrijheid van nationale overheden uitlegt en op de afdwingbaarheid
van Europese normen voor de nationale en Europese rechter. Ter illustratie wordt
ingegaan op enkele zaken rond lucht, water, kernenergie en natuurbescherming.
Vragen die aan de orde komen: Wat als te nemen milieumaatregelen worden
verhinderd door protesterende burgers, boeren? Kan het HvJ EU in dringende
gevallen als voorlopige maatregel een dwangsom opleggen? Wat kan/moet een
nationale rechter doen als grenswaarden worden overschreden? Kunnen/moeten
weigerachtige bestuurders in gijzeling worden genomen?

Literatuur

W.Th. Douma, ‘Verwezenlijking van schonere lucht via het Europees recht’, JM 2020 afl. 3, p. 6-21;

W.Th. Douma, ‘A new and practical way of stopping EU law violations’, opinie, EU Observer,

Jurisprudentie

HvJ EU 26 juni 2019, Craeynest e.a. t Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., C-723/17, ECLI:EU:C:2019:533, JM 2019/107.

HvJ EU 19 december 2019, Deutsche Umwelthilfe eV t Freistaat Bayern, C‑752/18, ECLI:EU:C:2019:1114, JM 2020/30.

HvJ EU 24 oktober 2019, Commissie t Frankrijk, C-636/18, ECLI:EU:C:2019:900, JM 2020/31.

HvJ EU 3 oktober 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a., C-197/18, ECLI:EU:C:2019:824, JM 2020/2.

HvJ EU 29 juli 2019, Inter-Environnement Wallonie e.a. t Ministerraad, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622, JM 2019/121.

HvJ EU 20 november 2017, Commissie t Polen, C-441/17 R, ECLI:EU:2017:877, JM 2018/18.

Marleen Velthuis - Handhaving

marleen-velthuis-vmrAdvocaat/counsel Nauta Dutilh

E: siuhtlev.neelram.[antispam].@nautadutilh.com

PRESENTATIE Handhaving

Onderwerp
Een overzicht van de belangrijke uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van
zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving van de milieuwet- en
regelgeving.

Literatuur

Mr. T.R. Bleeker, ‘Over normadressaatschap en overtreders in milieu-inrichtingen’, TGMA 2019/2;

Mr. M. Velthuis & mr. drs. A. Werts, ‘De uitwerking van het ne bis in idem-beginsel in het milieurecht in het milieustrafrecht’, M en R 2019/51;

Mr. T. Veenendaal en Mr. Velthuis, ‘Feitelijk leidinggeven in het milieustrafrecht’, TBS&H 2020, aflevering 1.

 

Jurisprudentie

Hoge Raad 11 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:233.

Hoge Raad 3 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1363.

ABRvS 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2826, JM 2019/120 m.nt. S. Pieters, JBO 2019/357 m.nt. D. van der Meijden.

ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2005, JBO 2019/251 m.nt. D. van der Meijden.

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6842, m.nt. M. Velthuis.

 

Edward Brans - Nieuwe bodemverontreinigingen, nieuwe zorgen

07-foto-edward-brans-vmr-ad-2020-kopie-2Advocaat Pels Rijcken

E: snarb.drawde.[antispam].@pelsrijcken.nl

PRESENTATIE Nieuwe bodemverontreinigingen, nieuwe zorgen

Onderwerp

Over de aanpak van historische bodemverontreiniging, veroorzaakt door het al of niet
opzettelijk lozen van minerale olie of het vrijkomen bij een productieproces van
vluchtige koolwaterstoffen of metalen zoals chroom of cadmium, horen we weinig
meer. Er is nauwelijks nog jurisprudentie waarin dit type verontreiniging een rol speelt.
De aandacht gaat nu volledig uit naar bodemverontreiniging die is of dreigt te worden
veroorzaakt door het gebruik van thermisch gereinigde grond (TGG), LD-staalslakken
of door het vrijkomen of emitteren van stoffen zoals PFOA en PFOS (PFAS).
Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken. Welke
normen gelden er indien PFAS worden aangetroffen in grond, grondwater of
baggerspecie? En welke rol speelt het Besluit bodemkwaliteit indien bijvoorbeeld
TGG is toegepast.

Literatuur

Tijdelijke landelijke achtergrondwaarden bodem voor PFOS en PFOA (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/29/rivm-notitie-taw-pfas-in-grond);

Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-handelingskader-pfas);

R. Hoeneveld, ‘Onder welke voorwaarden kan grond met PFAS worden toegepast?’, Bb 2020/9

Jasper van Kempen - Waterrecht: opkomende stoffen in water

07-foto-jasper-van-kempen Juridisch adviseur Rijkswaterstaat en geassocieerd medewerker UCWOSL

E: nepmek.nav.repsaj.[antispam].@rws.nl

 

PRESENTATIE Waterrecht: opkomende stoffen in water

Onderwerp

Een thematische bespreking van het onderwerp opkomende stoffen in water. Steeds vaker worden in water stoffen ontdekt waarvan de aanwezigheid voorheen onbekend was en waarbij onzekerheid bestaat omtrent de eigenschappen en effecten daarvan. Dit roept vragen op over de vergunbaarheid van die stoffen en over het omgaan met reeds verleende vergunningen waarin die stoffen niet genoemd zijn. Een constant aandachtspunt daarbij is de bescherming van drinkwaterbronnen. Het afgelopen jaar stond bol van de ontwikkelingen op dit punt (wijzigingen in regfulering, nieuwe jurisprudentie etc.).

Literatuur

Kamerstukken II 2016-2017, 27625, 404.

Kamerstukken II 2017-18, 25883, 299.

Stcrt. 2019, 34877, wijziging Drinkwaterregeling

Stcrt. 2020, 25319: Verankering nieuw Handboek Immissietoets

Jurisprudentie

ABRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3478, M en R 2020/16, en ECLI:NL:RVS:2019:3479, M en R 2020/17, m.nt. J.J.H. van Kempen.

Rb Gelderland 18 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2595

Marcel Soppe - Milieueffectrapportage

09-marcel-soppe Advocaat Soppe Gundelach advocaten en geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

E: eppos.m.[antispam].@soppegundelach.nl

PRESENTATIE Milieueffectrapportage

Onderwerp

Er wordt aandacht besteed aan de meest van belang zijnde jurisprudentie van het
afgelopen jaar. Er zijn in 2019 geen noemenswaardige wijzigingen in de merregelgeving
in werking getreden. Voor de (nabije) toekomst zijn de Omgevingswet
en het Omgevingsbesluit en de 20e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet relevant. Er wordt niet (specifiek) ingegaan op de Omgevingswet.

Literatuur en kamerstukken

Wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche), Staatscourant 2019, 64808.
Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019), TK 2019-2020, 35 319, nrs. 2-3.

Jurisprudentie

HvJ EU 25 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:503, JM 2020/104 (windturbinepark Vlaanderen).
ABRvS 22 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1125, JM 2020/81(versterking Markermeerdijken).
ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:301, JM 2020/32, M en R 2020/71 (windpark Nij Hiddum-Houw).
ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4327, Gst. 2020/60, M en R 2020/6 (bestemmingsplan "Noortveer" Voorschoten).
ABRvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3820, M en R 2020/18 (omgevingsvergunning windpark Hartelbrug II Rotterdam).
HvJ EU 12 november 2019, ECLI:EU:C:2019:955, AB 2020/49, JB 2020/1 (windturbinepark Ierland).
ABRvS 21 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2822, JM 2019/157, M en R 2020/55 (ontgrondingenvergunning Heerlen).
ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770, JM 2019/127, BR 2019/86, AB 2019/523, M en R 2019/127, Gst. 2020/9 (tijdelijk zonnepark Staphorst).
ABRvS 9 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2298, M en R 2019/106, TBR 2019/113, JM 2019/114 (bestemmingsplan 'De Nieuwe Wielewaal' Rotterdam).

 

 

Ron Laan - Afval

10-foto-ron-laan 2 Advocaat en partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten

E: naal.r.[antispam].@vandiepen.com

PRESENTATIE Afval

Onderwerp

Het Europese Hof van Justitie houdt vast aan de gevestigde opvatting van het
begrip afvalstof. De ‘eindeafvalstatus’ is door een wijziging van de Kaderrichtlijn
Afvalstoffen verruimd. In 2019 en 2020 is, net als voorgaande jaren, het Europese
afvalstoffenrecht vooral tot uitdrukking gebracht in strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke handhavingszaken. De Europese rechter deed in de afgelopen
periode bovendien enige richtinggevende uitspraken.

Jurisprudentie

ABRvS 15 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:68.

HvJ EU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:200.

HvJ EU 28 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:264.

HvJ EU 28 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:270.

Gerechtshof Den Haag, 18 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1643.

HvJ EU 4 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:564.

Rb. Rotterdam, 12 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7450.

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4247.

ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3741.

Gerechtshof Den Haag 27 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3144.

Rb. Rotterdam 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10626.

Rb. Den Haag 18 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13622.

ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:208.

Rb. Midden-Nederland 24 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:393.

HvJ EU, 28 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:398.
HvJ EU, 3 september 2020, ECLI:EU:C:2020:636.

Marieke Kaajan - Natuurbescherming

11-foto-marieke-kaajan 2

Advocaat ENVIR Advocaten

E: najaak.ekeiram.[antispam].@envir-advocaten.com

PRESENTATIE Natuurbeschermingsrecht

Onderwerp

Tijdens deze lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe nu verder na de PAS-uitspraken?
• Spoedwet Aanpak Stikstof;
• Actuele jurisprudentie;
• Stand van zaken inpassing natuur in de Omgevingswet.

Literatuur

R.H.W. Frins, ‘Het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet’, TBR 2019/66;

R.H.W. Frins, ‘De PAS-uitspraken van de Raad van State (deel I en II)’, TBR 2019/91 en TBR 2019/109;

R.H.W. Frins, Trekt de Spoedwet aanpak stikstof ontwikkelingen weer vlot?, TBR 2020/31;
R.H.W. Frins, De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur nader beschouwd, TBR 2020/64;
M.M. Kaajan, Actualiteiten bescherming Natura 2000-gebieden 2019/2020, MenR 2020/41;
M.M. Kaajan en F. Onrust, Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2020 (deel II), nog te verschijnen in BR.

Jurisprudentie

ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, M en R 2019/68, m.nt. M.M. Kaajan.

ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:803, M en R 2019/57, m.nt. M.M. Kaajan.

ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, M en R 2019/83, m.nt. M.M. Kaajan.

ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4380, M en R 2020/10, m.nt. M.M. Kaajan.

ABRvS 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560, BR 2019/81, m.nt. R.S. Wertheim.

Rb. Oost-Brabant 19 augustus 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4830, M en R 2019/128, m.nt. Ch.W. Backes.

ABRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS;2019:3417, BR 2020/4, m.nt. R.S. Wertheim en J. oude Egbrink.

HvJ EU 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:622, M en R 2020/4, m.nt. E.M.N. Noordover.

ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4448.

ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:74.

ABRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:212.

ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:228.

 

Paul Bodden - Gezondheid

12-foto-paul-bodden Advocaat Hekkelman Advocaten en Notarissen

E: neddob.p.[antispam].@hekkelman.nl

PRESENTATIE gezondheid

 

Literatuur

Voorzorgbeleid Hoogspanning en Gezondheid, kamerbrief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 oktober 2019 met kenmerk DGKE / 19215347;

R, van Dreumel-Wingens, ‘Bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen in ruimtelijk perspectief’, TvAR 2017/9, p. 427-430;

T. Verstappen, ‘Veehouderij en volksgezondheid in het kader van de omgevingsvergunning milieu’, in: Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen, Publicatiereeks VMR 2019-1, p.159-178.

 

Jurisprudentie

ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1144.

ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4209.

ABRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:289.

 

Paul van der Lee - Omgevingswet in transitie(s)

13-paul-van-der-lee-fotoMinisterie van BZK, juridisch projectleider Bkl en Bal

E: eel.luap.[antispam].@minbzk.nl

PRESENTATIE Omgevingswet in transitie(s)

Onderwerp

Met de brede aanvaarding in de Eerste Kamer van de Invoeringswet Omgevingswet
is de fase van de overgang naar het nieuwe stelsel van start gegaan. Niet alleen de
Omgevingswet zelf wordt gezien als een transitieopgave. Parallel daaraan is het
Klimaatakkoord vastgesteld en begint de energietransitie vorm te krijgen, deels via
uitwerking in de Omgevingswet. Voor de transitie naar een circulaire economie
wordt ook gekeken naar mogelijkheden onder de Omgevingswet of zelfs een
(nieuwe?) transitiewet.

Literatuur

Klimaatakkoord, Kamerstukken II 32813, nr. 342, bijlage.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890294.pdf

Ontwerp nationale omgevingsvisie, Kamerstukken II 34682, nr. 27, bijlage

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890219.pdf

Jan Rotmans, De Omgevingswet als transitieopgave, 2018

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/pages/154083/essay_omgevingswet_transitieopgave_rotmans_mei2018.pdf

Motie van het lid Van Eijs over een transitiewet circulaire economie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32852-101.html