VMR blokje
Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht 

Rechtsbescherming in het bestuursrecht en omgevingsrecht - 15 mei 2012

VMR  Themamiddag

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan de doorgevoerde wetswijzigingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht, zoals bijvoorbeeld de regeling voor de lex silencio positivo in de Awb en de invoering van de relativiteitseis in de Crisis- en herstelwet (Chw), en aan de interessante ontwikkelingen in de jurisprudentie, in het bijzonder betreffende de invulling van het begrip belanghebbende. Ook als gevolg van wijzigingen in het omgevingsrecht zelf, is en wordt de rechtsbescherming gewijzigd. Onder meer door het toenemend gebruik van algemene regels in plaats van vergunningen voor de regulering van de milieugevolgen van bedrijven en de invoering van een programmatische aanpak voor de luchtkwaliteit. Al met al hebben deze ontwikkelingen grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke rechtspraktijk

Bekijkt u hier het programma.

 

 

Presentaties

Rechtsbescherming in een veranderend omgevingsrecht - Presentatie Ben Schueler (hoogleraar omgevingsrecht, Universiteit Utrecht)

Stroomlijning van rechtsbescherming in het omgevingsrecht - Presentatie Gerrit van der Veen, AKD

Presentatie Eddie Alders, jurist omgevingsrecht FME

Perspectief vanuit natuur- en milieuorganisaties: lastige hobbels - Presentatie Anna Jonkhoff, Vos&Vennoten Advocaten

Literatuurverwijzingen

Prof.mr. dr. A.T. Marseille, mr. dr. K.J. de Graaf en mr. F.J. Jansen, ‘Het bestuursprocesrecht van de Crisis- en herstelwet: sneller en relatiever?’, NJB 2-3-2012/afl. 9, p. 582 – 589. *

Mr.G.A. van der Veen, ‘Halverwege de Crisis- en herstelwet: de Afdelingsjurisprudentie tot dusverre’, JBplus,2012, p. 3 -17.*

Mr. P.W. Duijkersloot,mr. A.A.J. de Gier, mr. F.A.G. Groothuijse, prof. Mr. H.F.M.W. van Rijswick, prof. Mr. R. Uylenburg, ‘Algemeen geregeld, goed geregeld? Een analyse van onderzoeken naar de werking van algemene regels in het licht van de doelstellingen voor de vernieuwing van het omgevingsrecht’, M en R 2011/9, p. 576 – 585.

Prof. Dr. Ch.W.Backes, ‘Als wij maar een goed plan hebben! De programmatische aanpak in het omgevingsrecht’, in: A.A.J. de Gier e.a. (redactie), Goed verdedigbaar (Van Buuren-bundel), Kluwer 2011, p. 223 – 242.

Prof.mr. B.J. Schueler, ‘Geschilbeslechting onder de Wabo’, in: Sterk gecoördineerd, Opstellen over de Wabo, Hoekstra-bundel, onder redactie van mr. J.F. de Groot, mr. V.H. Affourtit, mr. J.C. Ellerman, mr. M.C. Brans, Instituut voor Bouwrecht 2009, p.61 – 68. *

Verslag

Mr. M. Boogaart, 'Rechtsbescherming in het bestuursprocesrecht en in het omgevingsrecht', Verslag van de studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht van 15 mei 2012, M en R 2012/7, p. 464-465.